Regulamin
REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY MG :

Tu jest dostępny  AKTUALNY REGULAMIN  - plik w formacie pdf

Strony umowy oraz zakres działalności :
1. Firma Handlowa MG s.c. W.Mróz, E.Goćwin, E.Goćwin-Mróz z siedzibą w Krakowie
ul. Na Wrzosach 39, działająca na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa, pod numerami odpowiednio 61537, 61538
i 61539, NIP - 676-001-05-10, regon - 350566041 - zwana dalej "Sklepem" lub "Sklepem Internetowym" - prowadzi sprzedaż towarów przez internetową stronę :  https://eSklep.mgkrakow.pl 
 
2. Druga strona umowy, składająca zamówienie / dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym, zwana jest w dalszej części Regulaminu "Klientem".
 
3. Sklep Internetowy prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową - brak możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów.
 
4. Oferujemy produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski i europejski. Wszystkie opisy i ceny towarów, zamieszczone
na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wszystkie ceny są cenami brutto - zawierają podatek VAT. Podane na stronie Sklepu Internetowego ceny obowiązują tylko i wyłącznie przy zakupie przez sklep internetowy. 
 
Zamówienia :
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, poprzez stronę internetową https://eSklep.mgkrakow.pl, po zarejestrowaniu się, lub zalogowaniu na wcześniej założone konto. Do złożenia zamówienia potrzebny jest komputer z dostępem do internetu,
z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową ( np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, itd. ).
 
6. Podczas rejestracji Klient podaje tylko swoje imię, nazwisko, adres mailowy i telefon kontaktowy, a także potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem Sklepu Internetowego
oraz akceptuje jego treść.
 
7. Twój komputer zawsze łączy się z naszym serwerem z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer) a nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zasady polityki prywatności zostały opisane w zakładce "Polityka prywatności / cookies"

8. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

9. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu. Osoba składająca zamówienie w Sklepie Internetowym musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

10. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu. Następuje weryfikacja zamówienia i wstępna rezerwacja zamówionych towarów. W przypadku niedostępności części, lub całości zamówionego towaru objętego zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o dalszym losie swojego zamówienia

(częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, lub rezygnacja z zamówienia).
 
11. Na każdym etapie realizacji zamówienia Klient otrzymuje powiadomienia mailowe na adres podany podczas rejestracji.
 
12. Sklep Internetowy wystawia faktury VAT na kupowane w nim towary. Faktura lub paragon fiskalny zostanie wystawiona według wyboru Klienta.
Gdy Klient wybierze dostawę kurierem, zostanie poproszony podczas procesu składania zamówienia, o podanie danych do faktury. Faktury będą wysyłane w formie PDF za pośrednictwem poczty mailowej na adres podany podczas rejestracji, a na życzenie Klienta faktura w formie papierowej będzie dosyłana drogą listową. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz
na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy.
 
13. Jeżeli Klient zostanie poproszony o mailowe potwierdzenie złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia i nie uczyni tego w terminie 48 godzin - zamówienie zostanie automatycznie anulowane przez system.
 
14. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia do realizacji,
o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wykorzystanie danych kontaktowych udostępnionych podczas rejestracji. Dotyczy to klientów, którzy wcześniej nie wywiązali się
z zawartej ze Sklepem umowy, lub nadużywali uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 
Warunki dostawy i płatności :
Koszty dostawy i płatności zostały opisane w zakładce "Płatności / koszty dostawy"
dokładne ich naliczenie następuje w momencie składania zamówienia.
 
15. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez Klienta
w zamówieniu adres.
 
16. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia jej do Klienta. Naszym celem jest, aby czas ten był jak najkrótszy.
Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 1 - 2 dni roboczych. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, lub przez e-przelewem, termin biegnie od chwili zaksięgowania należności. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu.
 
17. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli zamówienie złożone przez kupującego zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych
od Sklepu, lub został wycofany ze sprzedaży, Sklep zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem całej wpłaconej kwoty.

18. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy płatności przelewem, lub przekazem pocztowym, wpłata powinna być dokonana w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia (wartość towaru + koszty dostawy) i zawierać numer zamówienia.
 
19. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał wpłatę na konto i nie uiścił jej na rachunek Sklepu     w ustalonej kwocie w terminie 2 dni, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać - w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Jeśli jednak Klient uiścił należność z opóźnieniem, Sklep może zrealizować pierwotne zamówienie, przy czym termin dostawy ulega wydłużeniu, wynikającemu z opóźnienia wpływu należności na rachunek Sklepu.


20. Sklep ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w dostawie lub jej niezrealizowanie.                  W przypadku opóźnienia w dostawie, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu na piśmie, bądź pocztą elektroniczną o zwłoce i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni, liczonego od daty otrzymania zawiadomienia przez Sklep.  

Uprawnienia gwarancyjne :
21. Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta,
lub gwarancją sprzedawcy.
 
22. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi
w otrzymanej karcie gwarancyjnej, za pośrednictwem punktów serwisowych producenta.
 
23. Podstawą do wykonania usługi gwarancyjnej w Sklepie Internetowym jest dowód zakupu wystawiony przez Sklep.
 
24. Gwarancją sprzedawcy nie są objęte:
- konserwacje przewidziane w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych,
- uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
- uszkodzenia spowodowane wypadkami, wyładowaniami atmosferycznymi,
- uszkodzenia mechaniczne,
- uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis,
- uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych,
- uszkodzenia produktu ze zniszczonym, usuniętym lub nieczytelnym numerem seryjnym produktu,
- roszczenia z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
 
System obsługi gwarancyjnej oraz zasady korzystania z prawa do odstąpienia od umowy, towarów zakupionych w Sklepie Internetowym został opisany w zakładce "Reklamacje / zwroty"
 
Inne postanowienia :

25. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje nas do przyjęcia zużytego sprzętu        od Klienta (towar tego samego rodzaju co zakupiony w Sklepie Internetowym oraz w takiej samej ilości). Klient może odesłać sprzęt na własny koszt na adres Sklepu, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie telefonicznie lub mailowo. Klient może zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie placówki w okolicy, która zajmuje się bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto informacje takie znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

26. Wszelkie spory wynikające z realizacji zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu, potwierdzonego zgłoszeniem pisemnym. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w tym terminie, strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo sądu powszechnego.

27. W zakresie zawierania i wypełniania umów obowiązuje prawo polskie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl